คลิกโทร 095-8370033 .. . หรือ LINE@ id: @Rom_dee

 

ร่มดี > ร่มพระ > พระภิกษุ สามเณร
This post was updated on: September 2020

พระภิกษุ สามเณร

ชาวพุทธที่มีความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา ต่างให้ความเคารพศรัทธาแก่พระภิกษุสามเณรที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้สืบทอดศาสนา เพราะต้องทำหน้าที่ในการศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและน้อมนำมาปฏิบัติรวมทั้งเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแด่ชาวโลกจึงเรียกได้ว่าทั้งพระภิกษุสามเณรคือ ผู้นำแสงสว่างทางธรรมจากพระพุทธเจ้ามาสู่ชาวโลกอย่างแท้จริง

ต้นกำเนิดของพระภิกษุ สามเณร

สำหรับต้นกำเนิดของพระภิกษุสามเณรนั้น เริ่มต้นจากพระภิกษุองค์แรกของพระพุทธศาสนา โดยมีที่มาจากสมัยพุทธกาลเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวันแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ซึ่งทำให้พราหมณ์โกญฑัญญะเกิดความเลื่อมใสจนได้ดวงตาเห็นธรรม จึงขออุปสมบทเข้าสู่ร่มพระพุทธศาสนาซึ่งพระพุทธองค์ก็ทรงอนุญาต จึงทำให้พระอัญญาโกณฑัญญะได้ชื่อว่าเป็นพระภิกษุองค์แรกของพระพุทธศาสนา

ส่วนสามเณรรูปแรกของพระพุทธศาสนานั้น คือพระราหุล ซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระพุทธเจ้า โดยมีสาเหตุเริ่มต้นมาจากพระนางพิมพายโสธราซึ่งเป็นพระมารดาของพระราหุล ได้ตรัสให้พระองค์ไปทูลขอราชสมบัติจากพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระบิดาของพระราหุล ซึ่งเมื่อพระพุทธองค์ทรงพิจารณาคำขอของพระโอรสและเห็นว่าราชสมบัตินั้นเป็นทรัพย์สินทางโลก ที่นับวันมีแต่จะเสื่อมลงไป ไม่มีความเที่ยงแท้แน่นอน จึงทรงสั่งให้พระราหุลบวชเป็นสามเณร โดยให้พระสารีบุตรรับเป็นพระอุปัชฌาย์ ดังนั้น พระราหุลจึงได้ชื่อว่าเป็นสามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา

พระภิกษุ สามเณร

ความเป็นมาของพระภิกษุ สามเณรในประเทศไทย

พระพุทธศาสนาได้มีการเผยแผ่มายังดินแดนสุวรรณภูมิตั้งแต่สมัยทวารวดี โดยพระเจ้าอโศกมหาราชได้ส่งพระสมณทูตมาเผยแผ่พระพุทธศาสนายังดินแดนแถบนี้ นำโดยพระโสณะและพระอุตตระ พระเถระชาวอินเดียได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิและทำให้พุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองโดยลำดับมาตั้งแต่ยุคสมัยทวารวดี, สุโขทัย, อยุธยา, กรุงธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน ชาวไทยพุทธนิยมส่งบุตรหลานบวชเป็นสามเณรเพื่อศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย และชายไทยก็นิยมบวชเป็นพระภิกษุ เพื่อศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยและสืบทอดพระพุทธศาสนา รวมถึงมีความเชื่อกันว่าการบวชเป็นพระภิกษุนั้นถือว่าเป็นการตอบแทนพระคุณบิดามารดา เนื่องจากคนไทยแต่โบราณมีความเชื่อกันว่าหากให้ลูกชายบวชเป็นพระภิกษุก็จะทำให้พ่อแม่ได้เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสู่สวรรค์

ดังนั้น การบวชเป็นพระภิกษุสามเณรในประเทศไทยยังคงเป็นสิ่งที่มีการสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันและต่อเนื่องไปสู่อนาคต เนื่องจากคนไทยยังคงมีความเลื่อมใสต่อพระพุทธศาสนา และนิยมบวชลูกหลานเป็นพระภิกษุ สามเณรเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นการสร้างอานิงสงฆ์ผลบุญอันยิ่งใหญ่แก่ผู้บวชและพ่อแม่ อีกทั้งยังเป็นการยังประโยชน์แก่ผู้คนจำนวนมาก ที่จะได้รับการสั่งสอนพระธรรมวินัยจากผู้บวชในพระพุทธศาสนาอีกด้วย

 

พระภิกษุและสามเณรแตกต่างกันอย่างไร?

คำว่า พระภิกษุและสามเณร มีความหมายที่ต่างกัน หลายคนมักเข้าใจว่าพระภิกษุคือ พระที่ผ่านพ้นจากวัยเด็กเข้าสู่วัยผู้ใหญ่แล้ว ในขณะที่สามเณรคือ พระที่ยังอยู่ในวัยเยาว์ ซึ่งความเข้าใจดังกล่าวถือว่ายังไม่ครบถ้วนเสียทีเดียว ดังนั้น เราจึงจะมาทำความเข้าใจถึงความแตกต่างของพระภิกษุและสามเณรดังต่อไปนี้

พระภิกษุ เป็นคำที่ใช้เรียกขานนักบวชพระพุทธศาสนาที่เป็นชาย ต้องถือศีลทั้งหมด 227 ข้อ มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ชาวพุทธหลายคนมีความเข้าใจว่าคำว่า ภิกษุ แปลว่า ผู้ขอ ซึ่งความจริงแล้วคำว่าภิกษุมีความหมายที่มีหลายนัยดังต่อไปนี้

 • ภิกษุ มีความหมายว่า ผู้เห็นภัยในสังสารวัฏ ที่ประกอบไปด้วยความ เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นผู้ที่มองเห็นภัยของสงสารทั้งสาม คืออบายภูมิ,มนุษย์กับเทวดา และพรหมโลก และมีความต้องการที่จะพ้นจากภัยเหล่านี้
 • ภิกษุ มีความหมายว่า ผู้สละแล้วซึ่งกิเลสทั้งปวง เป็นผู้มีหน้าที่ศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนและนำมาปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสต่างๆ ให้หมดสิ้นไป
 • ภิกษุ มีความหมายว่า ผู้กำจัดอกุศลธรรมอันลามก ซึ่งหมายถึงอกุศลธรรมทั้งปวงที่มีมูลเหตุมาจากความโลภ โกรธ หลง
 • ภิกษุ มีความหมายว่า ผู้กำลังศึกษาพระธรรมเพื่อบรรลุมรรคผลและเมื่อเจริญวิปัสสนาจนได้บรรลุพระอรหัตตผลแล้วจึงจะเรียกว่าผู้ไม่ต้องศึกษาอีกต่อไป
 • ภิกษุ มีความหมายว่า ผู้เลิศด้วยศีล สมาธิและปัญญาและเป็นผู้เจริญด้วยคุณธรรม
 • ภิกษุ มีความหมายว่า ผู้ผ่องใส ทั้งกาย วาจา ใจ ปราศจากกิเลสโดยสิ้นเชิง

จะเห็นได้ว่าภิกษุมีความหมายอยู่ด้วยกันหลายอย่าง ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นความหมายที่ดีงามและประเสริฐอย่างยิ่ง

สามเณร เป็นคำที่ใช้เรียกขานนักบวชพระพุทธศาสนาที่เป็นชายเช่นกัน แต่ยังเป็นผู้ที่มีอายุน้อย อย่างต่ำตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป ถือศีล 10 ข้อ และยังไม่ได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ผู้ที่บวชเป็นสามเณรตั้งแต่อายุไม่เกิน 20 ปี สามารถดำรงสมณะเป็นสามเณรอยู่จนตลอดชีพโดยไม่ต้องบวชเป็นพระภิกษุก็ได้

คุณสมบัติของผู้ที่จะบวชเป็นพระภิกษุ สามเณร

ผู้ที่จะบวชเป็นพระภิกษุนั้น ตามพระธรรมวินัยกำหนดว่าจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 1. เป็นเพศชาย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ มีความสูงตั้งแต่ 150 เซนติเมตรขึ้นไป
 2. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดี มีความประพฤติที่ถูกต้องชอบธรรม ไม่มีพฤติกรรมเสียหายอย่างเช่น ติดยาเสพติด,ติดสุรา เป็นต้น
 3. เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ที่จะบวช หรือหากมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอื่นแต่ตรวจสอบแล้วเป็นผู้ที่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ก็อนุญาตให้บวชได้
 4. มีความรู้ สามารถอ่านเขียนได้
 5. มีร่างกายสมบูรณ์ และไม่เป็นบัณเฑาะก์หรือกระเทย
 6. ไม่เคยทำผิดต่อพระศาสนาและไม่เคยทำความผิดร้ายแรง เช่น ฆ่าบิดามารดาของตน,ฆ่าพระอรหันต์ หรือเคยต้องอาบัติปาราชิกมาตั้งแต่บวชครั้งก่อน

ส่วนผู้ที่จะบวชเป็นสามเณรจะต้องมีคุณสมบัติคือ มีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไปและไม่เกิน 20 ปี ซึ่งทางพระธรรมวินัยไม่ได้มีการกำหนดความสูงของผู้ที่จะบวชสามเณรเอาไว้ เพียงแค่กล่าวว่าหากพอจะไล่ไก่ไล่กาได้ก็อนุญาตให้บวชได้เช่นกัน

ข้อควรปฏิบัติของชาวพุทธที่ควรมีต่อพระภิกษุ สามเณร

พระภิกษุ สามเณรคือบุคคลสำคัญที่มีหน้าที่ในการสืบสานพระพุทธศาสนา ดังนั้น ชาวพุทธจึงมีหน้าที่สำคัญที่จะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

1.การแสดงความเคารพต่อพระภิกษุ สามเณรด้วยกิริยาและจิตใจที่นอบน้อมสำรวม หากพระภิกษุ สามเณรเดินเข้ามาในบริเวณพิธีต้องลุกขึ้นต้อนรับจนกระทั่งท่านเดินผ่านมาให้ยกมือไหว้ เมื่อท่านนั่งประจำที่แล้วจึงนั่งลงตามปกติ

2.ให้ที่นั่งแก่พระภิกษุ สามเณรให้ท่านอยู่ในที่ที่สูงกว่า หากอยู่ในระดับเดียวกันต้องปูผ้า, เสื่อ, พรมหรืออาสนะให้ท่านนั่ง

3.เมื่อพระภิกษุ สามเณรมาเยือนที่บ้านหรือมาในพิธี ต้องรับรองท่านเป็นอย่างดีด้วยการจัดหาน้ำท่ามาถวาย และจัดเตรียมอาสนะที่นั่งให้ท่านอย่างเรียบร้อย

4.สนทนาแก่พระภิกษุ สามเณรด้วยวาจาที่มีความอ่อนน้อม สุภาพ สนทนาในเรื่องที่เป็นประโยชน์ ไม่สนทนาในหัวข้อเรื่องที่ไม่เหมาะสม งดเว้นการวิจารณ์หรือการพูดถึงบุคคลอื่นในสิ่งที่ไม่ดี สตรีไม่ควรอยู่สนทนากับพระภิกษุ สามเณรแต่เพียงลำพัง

5.แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย เมื่อไปหาพระภิกษุ สามเณรควรแต่งกายให้สุภาพ สุภาพสตรีไม่ควรใส่เสื้อผ้าชุดสั้นเหนือเข่า, สายเดี่ยวหรือแขนกุด และเนื้อผ้าไม่ควรบางมากจนเกินไป

6.ช่วยเหลือในกิจธุระของพระภิกษุ สามเณร ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนปัจจัย 4, สนับสนุนในด้านการศึกษาพระธรรมวินัย , สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของทางวัดไม่ว่าจะเป็นงานบุญกุศล, การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์, การทำนุบำรุงวัดและสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา

7.ปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอน สนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

พระภิกษุ สามเณร คือผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสืบทอดพระศาสนา ดังนั้น ชาวพุทธจึงควรปฏิบัติต่อพระภิกษุ สามเณรด้วยความอ่อนน้อมสุภาพและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ทางพระพุทธศาสนาอย่างไม่ให้ขาดตกบกพร่อง

พระพุทธรูป จังหวัดอยุธยา

ร่มพระ ร่มพระสงฆ์ ราคาถูก ราคาส่ง

ความพึงพอใจของลูกค้า คือเป้าหมายสูงสุดของร่มดี

สั่งซื้อ/สั่งผลิตร่มพระ กับร่มดี

สั่งผลิตร่มกับร่มดี ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 1

เลือกแบบร่มของคุณ

เลือกแบบร่มที่คุณลูกค้าต้องการ เช่น ร่มพระสงฆ์สำเร็จรูป, ร่มพระสงฆ์พร้อมสกรีนโลโก้/ข้อความ เป็นต้น

สั่งผลิตร่มกับร่มดี ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2

ระบุจำนวนร่มที่ต้องการ

แจ้งจำนวนร่มที่คุณลูกค้าต้องการสั่งซื้อ/ผลิต (ขั้นต่ำในการผลิต … คัน)

สั่งผลิตร่มกับร่มดี ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 3

สรุปรายละเอียดร่ม

ตกลงรายละเอียดในการผลิตร่ม ตามที่คุณลูกค้าต้องการ

สั่งผลิตร่มกับร่มดี ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 4

ชำระเงินค่ามัดจำ

ร่มดี แจ้งระยะเวลาในการดำเนินการพร้อมสรุปราคา และวิธีการจัดส่ง ชำระเงินงวดแรก 50% และชำระส่วนที่เหลือเมื่อได้รับสินค้าเรียบร้อย

ติดต่อร่มดี

095-8370033

Sales@romdee.net

Line@ id: @Rom_dee

บริษัท วี โกลบอล เทรดดิ้ง จำกัด
460/1 หมู่ที่ 3 ซอยสุขสวัสดิ์ 14/1 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
แฟกซ์: 02-4771859

คุณคิดเห็นอย่างไร.. .

นายกิตติธัช วีรขจรจิต ได้พ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัท วี โกลบอล เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นมา***คลิกข้อมูลเพิ่มเติม